ગાંધીનગર

મહાપાલિકા દ્વારા સેક્ટર 1 થી 3 માં દબાણો તોડવા 40 નોટિસ અપાઇ.

ગાંધીનગર

નગરમાં મહાપાલિકા દ્વારા 1500 જેટલા ગેરકાયદે બાંધકામના સંબંધમાં એકવાર જાહેર નોટિસ બહાર પાડીને દબાણો સ્વેચ્છાએ ખસેડવા સંબંધિતોને જણાવ્યા પછી હવે ફરથી છુટક નોટિસ આપવાનું શરૂ કર્યું છે. બે દિવસ પહેલા સેક્ટર 7 માં રહેણાંકમાં ચાલતા 23 હોસ્પિટલ, દવાખાનાને નોટિસ આપ્યા પછી બુધવારે સેક્ટર 1, 2 અને 3માં ગેરકાયદે બાંધકામ સ્વેચ્છાએ હટાવવા માટે 40 એકમને નોટિસ અપાઈ છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x