ગાંધીનગરગુજરાત

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને રૂપાણી સરકારની ભેટ

ગાંધીનગર: અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ પ્રભાગની સમાન પ્રકારની યોજનાની જેમ હાલની બજેટ જોગવાઇની મર્યાદામાં સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના તાલિમાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારી માટે કોચીંગ સહાય ચુકવવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. જેમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ ઉપરાંત ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ, રાજય પોલીસ ભરતી, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ વગેરે તેમ જ કેન્દ્ર કક્ષાની બેન્કિંગ, રેલવે, આર્મી ભરતી તેમ જ સેન્ટ્રલ પોલીસ ફોર્સ (સીઆરપીએફ, બી.એસ.એફ., સીઆઇએસએફ વગેરે) અને સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન વગેરે દ્વારા લેવાતી વર્ગ 1,2 અને 3ની ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની પૂર્વ તૈયારી માટે કોચિંગ સહાય તરીકે વિદ્યાર્થી દીઠ રૂપિયા 20,000 અથવા ખરેખર ચુકવવાની થતી ફી એ બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય સીધા વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતામાં સીધી સહાય (ડી.બી.ટી.) તરીકે આપવાનું નક્કી કર્યું છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x