ગાંધીનગરગુજરાત

રાજયની તમામ શાળાઓમાં ઉનાળુ વેકેશન જાહેર કરાયું

ગાંધીનગર :

રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે રાજ્યની પ્રાથમિક, માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં તા. 3જી મેં થી 6 જૂન સુધીનું ઉનાળુ વેકેશન જાહેર કર્યું છે.

રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક સત્તાતંત્ર દ્વારા રાજ્યની સરકારી અને ખાનગી શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી કે અધિકારીઓ પૈકી જેમને કામગીરી સોંપવામાં આવી ન હોય તેઓ એ શાળાએ આવવાનું રહેશે નહીં. પરંતુ જેમને સરકાર તરફથી કોઈપણ કામગીરી સોંપવામાં આવે તો તે તમામ સુચનાઓનું ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

ખાનગી શાળાના શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને શાળાએ જવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x