ક્રિષ્ના સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ, શારદા વિદ્યાલય, શેઠ બી.બી. પટેલ ઉ.મા.શાળા, રાજ સ્કૂલ ગાંધીનગરમાં શિક્ષક દિન યોજાયો. – Manzil News

ક્રિષ્ના સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ, શારદા વિદ્યાલય, શેઠ બી.બી. પટેલ ઉ.મા.શાળા, રાજ સ્કૂલ ગાંધીનગરમાં શિક્ષક દિન યોજાયો.

ગાંધીનગર :

તારીખ 05- 09- 2019 ના રોજ ક્રિષ્ના સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ, શારદા વિદ્યાલય, શેઠ બી.બી. પટેલ ઉ.મા.શાળા, રાજ પ્રાથમિક સ્કૂલ સેક્ટર- 25, ગાંધીનગર માં શિક્ષક દિન ખૂબ સારી રીતે યોજાઇ ગયો તેમાં વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો બનીને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સારી રીતે ભણાવ્યા. શિક્ષકોએ સારું શિક્ષણ કર્યું અંતમાં ટ્રસ્ટી અને આચાર્યશ્રીએ જે શિક્ષકોએ શિક્ષણકાર્ય સારું કર્યું હતું તેમને ઇનામો આપવામાં આવ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *