ગાંધીનગર

માતૃભાષા અભિયાન અંતર્ગત 2 જૂને પુસ્તક પરબનું આયોજન.

ગાંધીનગર :

માતૃભાષા અભિયાન અંતર્ગત તારીખ 2 જુને સવારે 7 કલાકે સેક્ટર – 6 ના બગીચામાં પુસ્તક પરબનું આયોજન કરાયું છે. તેમાં શિષ્ટ સાહિત્યના પુસ્તકોનું નિશુલ્ક આદાન પ્રદાન કરાશે. કોઇપણ વ્યક્તિ બે પુસ્તકો વાંચવા માટે લઇ જઇ શકશે, તેમજ પુસ્તકો દાનમાં આપી શકશે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x