ગાંધીનગરની બેન્કમાં ‘ઢબુડી મા’ના રૂ. 62 લાખ જમા, ખાતું બંધ કરાયું – Manzil News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *