ગાંધીનગરગુજરાત

હેત ફાઉન્ડેશન“ તથા “એથીકલ સ્વર ધડ્કન ગ્રુપ” દ્વારા સિનિયર સિટીઝન માટે કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું

ગાંધીનગર
હેત ફાઉન્ડેશન“ તથા “એથીકલ સ્વર ધડ્કન ગ્રુપ” ગાંધીનગર તરફથી ગાંધીનગરના સિનિયર સિટીઝન માટે એક મનોરંજન કાર્યક્રમનુ આયોજન કરવામા આવેલ છે, જેમા એમના સમયના અને દેશભક્તીના ગીતોને રજુ કરવામા આવશે. આ કાર્યક્રમ બપોરના 1 વગ્યાથી કડી કેમ્પસના બ્રમ્હાણિ હોલ ખાતે યોજવામા આવશે. આ કાર્યક્રમમા ગાંધીનગરના ડૉ. મહીપતસિહ પરમાર દ્વારા સારા સ્વાસ્થ્ય માટેની ટીપ્સ પણ આપવામા આવશે.
હેત ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ શ્રી સંજય તન્ના દ્વારા ગાંધીનગરના પેન્શન ગ્રુપના સભ્યો, સિનિયર સિટીઝન કાઉન્સીલના સભ્યો, જુનીયર સિટીઝન કાઉન્સીલના સભ્યો, દરેક વસાહત મંડળના સભ્યોને તથા ગાંધીનગરના દરેક વડીલોને આ કાર્યક્રમમા પધારવા દીલથી નમ્ર વિનંતી કરવામા આવેલ છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x