ગાંધીનગરગુજરાત

આજથી ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર શરૂ, ૨૦૨૦-૨૧નું અંદાજપત્ર થશે રજુ

ગાંધીનગર
ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ સત્રની આગામી બેઠકોનો પ્રારંભ તા. ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ થી થશે. પ્રથમ દિવસે રાજયના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અને નાણાં પ્રધાન નીતિન પટેલ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યનું સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષ માટેનું અંદાજપત્ર રજૂ કરવામાં આવશે. તેમ જ પ્રથમ દિવસે પ્રશ્ર્નોત્તરી બાદ ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યોના અવસાન અંગે શોકદર્શક ઉલ્લેખ હાથ ધરાશે. તા. ૨૭ ફેબ્રુઆરીથી રાજ્યપાલના સંબોધન પર આભાર પ્રસ્તાવ પરની ચર્ચાનો પ્રારંભ થશે જે માટે ત્રણ બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે. બીજી અને ત્રીજી માર્ચ, ૨૦૨૦ના રોજ ગૃહમાં રજૂ થયેલી પૂરક માગણીઓ પર ચર્ચા અને મતદાન હાથ ધરાશે, જ્યારે અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચર્ચાનો પ્રારંભ ૪થી માર્ચ, ૨૦૨૦થી થશે, જે માટે કુલ ચાર દિવસ ફાળવવામાં આવી છે. ત્યારબાદ જુદા જુદા વિભાગની માગણીઓ પર વિભાગવાર ચર્ચા અને મતદાન હાથ ધરાશે, જે માટે કુલ ૧૨ બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે. સમગ્ર સત્ર દરમ્યાન કામકાજના કુલ ૨૨ દિવસ રહેશે અને એકંદરે ગૃહની ૨૫ બેઠકો મળશે. જેમાં સરકારી વિધેયકો અને સરકારી કામકાજ માટે કુલ ૩ બેઠકો મળશે. અને સમગ્ર સત્ર દરમ્યાન ૩ બેઠકો દરમ્યાન બિનસરકારી વિધેયકો અને અન્ય ત્રણ બેઠકો દરમ્યાન બિનસરકારી સંકલ્પો હાથ ધરાશે, જેમાં મુખ્યત્વે પ્રજાને સ્પર્શતા મુદ્દાઓ કે સભ્ય દ્વારા સૂચવવામાં આવેલ કાયદાકીય જોગવાઇઓ સંદર્ભેમાં ગૃહમાં વ્યાપક ચર્ચા હાથ ધરાશે, જ્યારે છેલ્લા દિવસે એટલે કે ૩૧ માર્ચના રોજ છેલ્લા દિવસનો પ્રસ્તાવ હાથ ધરાશે. આમ એકંદરે ગૃહનું કામકાજ તા. ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ થી શરૂ થશે અને ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦ના રોજ પૂર્ણ થશે

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x