ગુજરાત

માનવહીટ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ભોજન તેમજ પારલેજી બિસ્કિટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

માંગરોળ :
કોરોનાં વાઇરસને લઇને દેશના વડાપ્રધાન દ્વારા લોકડાઉન જ્યારથી આપવામાં આવ્યું છે ત્યારથી માનવ હીટ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા એક ટાઈમ ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. અને હાલમાં પણ શ્રમિક તેમજ રોજમદારને ભોજનની વ્યવસ્થા  કરવામાં આવી હતી સાથે માનવ હીટ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા નવાપરા નજીક આવેલી કંપનીમાં પારલે જી બિસ્કિટ ની શ્રમિક પરિવાર માટે માગણી કરવામાં આવી હતી અને કંપની દ્વારા વાત ધ્યાને લેતા બિસ્કિટ ની સહાય આપવામાં આવી હતી  અને એ બિસ્કિટ નું વિતરણ સંસ્થા દ્વારા  માંડવી માંગરોળ કોસંબા કિમ તેમજ ભરૂચ ના ઇલાવ ગામ જેવા વિસ્તાર માં  જે ગામની બહાર પડાવ લાખી ને રહેતા હોય એવા જરૂરિયાત મંદ લોકો ને બિસ્કિટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x