ગુજરાત

યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ માટે આઉટસોર્સથી ભરતી કરવાનો નિર્ણય : ઇજારાદારો પાસેથી ટેન્ડર મગાવ્યા.

ગાંધીનગર :

ગાંધીનગરમાં જુના સચિવાલય ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન સ્થિત, ગુજરાત રાજ્ય પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડની કચેરીમાં વિવિધ કામગીરી માટે વિવિધ કક્ષાના 60 જેટલા અધિકારી, કર્મચારીઓની આઉટસોર્સથી ભરતી કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તેના માટે કર્મચારીઓ પુરા પાડવાના અનુભવી ઇજારાદારો પાસેથી ઓનલાઇન ટેન્ડર મગાવીને ભરતી કરવામાં આવશે. તારીખ 27મી ઓગસ્ટ સુધી ઓનલાઇન અને તારીખ 4 સપ્ટેમ્બર સુધી ઓફલાઇન પદ્ધતિએ સીલબંધ કવરમાં ઓફર સ્વીકારવામાં આવશે અને તારીખ 5મીએ તમામ ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે, તેમ અધિકારી સુત્રોએ જણાવ્યુ હતું.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *