આરોગ્યગાંધીનગર

આઇસીડીએસ – ગાંધીનગરએ દત્તક લીધેલ કુપોષિત બાળકના પાલકવાલીઓની મુલાકાત કરી.

ગાંધીનગર :
“સહી પોષણ, દેશ રોશન” માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના સૂપોષિત ગુજરાત સંકલ્પના લક્ષ્યાંકને આપણી સહિયારી જવાબદારી સમજીને ગુજરાત પોષણ અભિયાન ૨૦૨૦-૨૨ માં આઇસીડીએસ – ગાંધીનગર ઘટક – ૧ ના પાલકવાલીશ્રીઓએ લીધેલ દત્તક “કુપોષિત બાળક” ના યોગ્ય વિકાસ માટેની જવાબદારી ગૃહ મુલાકાત કરી નિભાવી રહ્યા છે તેમજ પરિવારજનોને બાળકની પોષણ સ્થિતિ વિષે પરામર્શ કરી અને વૃક્ષા રોપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ads image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x